HALDUSTEENUS

 • Maja üld ja korterite arvestite näitude võtmine ja edastamine üks kord kuus: vesi, küte, elekter.
 • Objekti visuaalne ülevaatamine üks kord kvartalis ja ülevaatusakti täitmine
 • Üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine.
 • KÜ juhatuse koosolekute korraldamine vastavalt põhikirjale, kuid mitte harvemini, kui üks kord aastas.
 • Kulude-tulude, tegevuste ja võlgnevuste aruannete esitamine KÜ juhatusele.
 • Remonditööde eelarvete ja tegevuste planeerimine.
 • Remonditööde rahastamisvõimaluste otsimine, nõustamine laenude taotlemisel.
 • Remonditööde ja ehitusjärelvalve korraldamine.
 • KÜle vajalike töö- ja muude lepingute ettevalmistamine.
 • Majaelanike suuliste ja kirjalike avalduste menetlemine 10 tööpäeva jooksul.
 • Majandustegevuse aastakava koostamine ja kulude analüüs.